top of page

Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI CZŁONKOWSKIE MJOLLNIR TRAINING

7 Kontynent Sp. z. o.o., NIP 8961514454, ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław

 z dnia 04.06.2020 r. 

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Mjollnir Training - 7 Kontynent Sp.z o.o.

 

 

1. Udział w zajęciach mogą brać osoby, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach..


2. Podpisując oświadczenie Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.  W razie jakichkolwiek urazów, kontuzji, wypadku bądź uszczerbku na zdrowiu nie będzie rościł wobec Klubu oraz jego Pracowników żadnych praw.

 

3. Klient może zakupić karnet klubowy, karnet na siłownię lub wejście jednorazowe uiszczając odpowiednią opłatę na Recepcji w Klubie gotówką lub dokonując przelewu na podane konto bankowe.

4. Karnet na Sekcję Dwuboju Olimpijskiego lub siłownię obejmuje okres 30 dni od dnia zakupu i nie jest on automatycznie przedłużany ani odnawiany. Nie istnieje możliwość zawieszenia lub zamrożenia karnetu miesięcznego.


5. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. W przypadku stwierdzenia przekazania karnetu innej osobie 7 Kontynent Sp.z o.o. może dezaktywować karnet, tym samym uniemożliwiając nieupoważnionej osobie wejście na teren obiektu lub egzekwując opłatę za usługę w wysokości jednorazowego wejścia. 


6. Wykupiony karnet obowiązuje 30 dni począwszy od daty zakupu. Karnet nie jest automatycznie przedłużany ani odnawiany po zakończeniu okresu 30 dni bez uiszczenia kolejnej opłaty. 

7. Po wejściu do klubu należy stawić się w Recepcji klubu, aby potwierdzić obecność oraz wejście na dane zajęcia - dotyczy to udziału w zajęciach sekcji Dwuboju Olimpijskiego.

8. Nie ma rezerwacji ani zapisów dotyczących korzystania z siłowni. Godziny otwarcia siłowni uzależnione są od pracy sekcji Dwuboju Olimpijskiego i podawane są one w zakładce "GODZINY OTWARCIA" dzień wcześniej. Klub Mjollnir Training zastrzega sobie zmianę godzin otwarcia w danym dniu z przyczyn niezależnych.

 
9. Mjollnir Training nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni oraz na pozostałym terenie Klubu. 


10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia majątku klubu Mjollnir Training spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta. W przypadku zauważenia usterki przed skorzystaniem z urządzenia, przedmiotu lub instalacji, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Pracownika Klubu o niebezpieczeństwie. 

11. Koszty naprawy i/lub zakupu przedmiotów, sprzętu i jakichkolwiek urządzeń ponosi osoba, z winy której nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie, a kierownictwo 7 Kontynent Sp.z o.o. zastrzega sobie możliwość zatrzymania karnetu do momentu uregulowania szkody, bez zmiany terminu jego realizacji.

12. Członkom nie wolno wykorzystywać przedmiotów, sprzętu i jakichkolwiek urządzeń na terenie Mjollnir Training

w sposób niewłaściwy oraz samowolnej zmiany funkcjonowania urządzeń elektrycznych.


13. Klub Mjollnir Training zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku wynikających z przyczyn technicznych lub innych ważnych okoliczności tj. siła wyższa lub dni ustawowo wolne od pracy. Wszelkie zmiany w pracy Klubu będą ogłaszane będą w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej w zakładce "GODZINY OTWARCIA".


14. W Klubie obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zamienne, dostosowane do rodzaju zajęć. Klient powinien również posiadać własny ręcznik.


15. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego.


16. Klient zobowiązuje się do stosowania ustnych i pisemnych instrukcji użytkowania pomieszczeń klubu, a także znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.


17. Na terenie Klubu Mjollnir Training zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych.


18. W przypadku złego samopoczucia lub kontuzji przed przystąpienie do zajęć należy obowiązkowo powiadomić

o tym instruktora.

19. Spory pomiędzy stronami - 7 Kontynent Sp.z o.o. a Klientem, mogą być rozwiązane polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.

20. 7 Kontynent Sp.z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian :

a : w cenniku

b : w grafiku zajęć i obsadzie instruktorów bez wcześniejszego informowania swoich Członków

d : w zakresie godzin otwarcia

21. Na terenie Klubu zabrania się :

- spożywania alkoholu, palenia tytoniu, stosowania środków odurzających

- zachowania mogącego zakłócić korzystanie z naszych usług i produktów innym osobom

- żucia gumy w trakcie ćwiczeń

22. Na terenie Klubu wymaga się :

- poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania

- stosowania się do reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie klubu

- uczestnictwa w zajęciach w stroju sportowym i czystym zmiennym obuwiu

- punktualnego przychodzenia na zajęcia objętych aktualnym grafikiem

- odkładania sprzętu sportowego na wyznaczone dla niego miejsce po zakończeniu każdego ćwiczenia. Jeżeli

w danym momencie jest to niemożliwe, sprzęt należy odłożyć w miejsce, w którym nie będzie zakłócał treningu oraz bieżącej pracy Klubu.

23. Cennik :

a : aktualny cennik usług i produktów dostępny jest w recepcji 7 Kontynent Sp. z o.o., ul. Zemska 16 C, 54-438 Wrocław oraz na stronie internetowej www.mjollnirtraining.com

b : kierownictwo zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w zakresie cen świadczonych usług i produktów, wysokości rabatów oraz promocji, o czym informować będzie swoich Członków na zasadach ogólnych.

24. Zasady Płatności - wszelkie opłaty dotyczące usług i/lub produktów w naszym uiszcza się przed skorzystaniem

z tych usług i/lub produktów :

a : przy zakupie karnetu miesięcznego lub wejścia jednorazowego płatność dokonywana jest przed udziałem w pierwszych zajęciach gotówką lub przelewem na kontro bankowe 

b : w przypadku wypłaty na konto członek zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty przed skorzystaniem

z pierwszej usługi i/lub produktu

25. Klient :

1) klientem, zwanym dalej Członkiem Mjollnir Training, może zostać każda osoba pełnoletnia po wykupieniu Członkostwa, karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejścia za produkty i/lub usługi.

2) osoba niepełnoletnia (poniżej 18 r.ż. ) może zostać Członkiem Mjollnir Training wyłącznie na odpowiedzialność

i pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

3) dzieci i młodzież poniżej 16 r.ż. mogą uczestniczyć tylko w formach zajęć specjalnie do nich skierowanych lub

w formach dopuszczalnych po konsultacji z instruktorem i na wyłączną (pisemną) odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego

4) Oświadczenie zdrowotne :


a : zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. (Dz.U. Nr 101 poz.1095 par.2.1 pkt 6 ) Członek Mjollnir Training zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zdolności do ćwiczeń ogólnorozwojowych i poprawy sprawności fizycznej oraz braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjnych sportowych na urządzeniach aerobowych i urządzeniach siłowych

b : Członek oświadcza własnoręcznym podpisem, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczenia w wybranych przez siebie ćwiczeń fizycznych oraz uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. Ze względu na sportowy charakter zajęć/treningów w przypadku doznania kontuzji nie będzie rościł wobec klubu i instruktora prowadzącego.

c : w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do ćwiczeń fizycznych, Członek powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do ćwiczeń objętych ofertą Mjollnir Training, ze szczególnym zaznaczeniem kobiet w ciąży, osób po niedawnych kontuzjach, zabiegach, operacjach czy innych stanach zdrowotnych, mogących mieć wpływ na ograniczenia lub przeciwwskazania do podjęcia jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych

e : Członek nie może korzystać z usług i produktów na obiekcie Mjollnir Training w trakcie infekcji, choroby zakaźnej lub dolegliwości, które mogą mieć wpływ na inne osoby

f : w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do stanu zdrowia Członka, personel ma prawo nie wyrazić zgody na wstęp na teren obiektu Mjollnir Training i/lub uzależnić podpisanie Umowy Członkowskiej od dostarczenia orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do korzystania z usług i produktów Mjollnir Training wraz

z podpisaniem właściwego oświadczenia zdrowotnego

g : Personel Mjollnir Training nie posiada wykształcenia medycznego, uprawniającego do oceny stanu zdrowia i nie ponosi odpowiedzialności za utajenie przez Członka złego samopoczucia lub choroby

h : Członek Mjollnir Training ma obowiązek dostosować poziom obciążenia i rodzaj ćwiczeń adekwatnie do swoich możliwości zdrowotnych i sprawności fizycznej, dlatego Mjollnir Training nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia wywołanego nadmiernym obciążeniem, a klient nie będzie sobie rościł praw wobec Mjollnir Training i jego pracowników.

26. Czas trwania Umowy Członkowskiej oraz warunki zawieszenia i rozwiązania umowy :

1) Umowa Członkostwa pomiędzy Członkiem a 7 Kontynent Sp.z o.o.  zawarta jest na czas określony w Umowie Członkowskiej. Jednorazowe wejścia, karnety dzienny i miesięczne posiadają również określone daty ważności.

2) Członek 7 Kontynent Sp.z o.o. ma prawo odstąpienia od Członkostwa w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy na świadczenie usług w 7 Kontynent Sp.z o.o. jeśli klient skorzysta w tym czasie z jednej usługi lub nie skorzysta ani razu, kierownictwo zastrzega sobie pobranie opłaty administracyjnej o wysokości 50 zł za wyżej wymienione odstąpienie od Członkostwa.


27. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji, skarg bądź wszelkim uwag związanych z działalnością Klubu w sposób pisemny oraz skierowanie ich na adres mailowy Klubu : mjollnirtraining@gmail.com. Klub Mjollnir Training ma 14 dni na rozpatrzenie sprawy.

28. Personel Klubu może odmówić Klientowi wejścia na zajęcia w przypadku braku karnetu, karty, stanu nietrzeźwości etc.

29. Klub jest uprawniony do fotografowania obiektu w celach reklamowych i marketingowych, a co za tym idzie również do niezamierzonego utrwalania wizerunku klientów. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie teraz i w przyszłości zdjęć i filmów przedstawiających wizerunek klienta i umieszczanie ich, np. w mediach społecznościowych. 

33. Klient dokonując zakupu usług Klubu Mjollnir Training zobowiązuje się do przestrzegania powyższego

bottom of page